جستجو
  • درس گزیده متون اساسی سیاست


   • ۸:۵۰ ۱۳۹۸/۷/۱
  • در رویکرد مدنی یگانه انگار دو ساحتی مادی و معنوی:   انسان، مدنیاست.
    اجتماعی و سیاسی می باشد.  چنانکه همه جا به صورت اجتماعی و در جامعه زندگی میکند. 
   کوچک یا بزرگ،  توسعه یافته یا پیشرفته یا غیر آن و مانند اینها.
    این واقعیت امر انسانی مدنی،  به تناظر آن اجتماعی مدنی و حتی به تبع و به تناسب آن سیاسی مدنیاست.

   *فهرست اجمالی سیر و ساختار اجمالی مطالب 

   **پیش درامد 

   **درامد 

   *اول.نگرش و گرایش حکمی مدنی(فلسفی سیاسی): 

   *1.یک.حکمت مدنی فاضلی: فارابی؛ الف.علم مدنی احصا علوم 

   علم علوم مدینه فاضلی

   *ب.2.سیاست مدنی فارابی 

   نظام مدنی فاضلی-جاهلی

   *ج.3.اندیشه های اهل مدینه فاضلی 

   آراء مدنی: فاضلی-جاهلی 

   *دو.حکمت مدنی تقریبی: خواجه نصیر 

   کتاب«اخلاق ناصری»: خواجه نصیر؛ قسم سیاست مدن.فصول اول و تا سوم: فلسفه فن سیاسی

   *سه.حکمت متعالی مدنی: صدرایی 

   تجدید تفکر مدنی

   *الف.4.کتاب مبداء و معاد: صدرا المتألهین 

                                            بخش مدنی: پدیده شناسی مدنی

   *ب.5.شواهد ربوبیه و مناهج سلوکیه [سیاسیه]: ملا صدرا 

   نشانه های تربیت و روش های انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی.بخش دوم.ولایات مدنی

   معرفت شناسی و روش شناسی حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی دینی متعالی

   *چهار.حکمت مدنی متعالی: امام خمینی(ره) 

   حکمت حکومت اسلامی: انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی

   *دوم.نگرش و گرایش دانش انسانی و اجتماعی مدنی 

   6.کتاب مقدمه تاریخ: ابن خلدون: الف.فلسفه تاریخ سیاسی، ب.فلسفه سیاسی تاریخ

   *سوم.نگرش و گرایش فقه سیاسی 

   *الف.7.احکام سلطانی و ولایات دینی: ماوردی 

   فقه سیاسی خلافت سنی قدیم و میانی

   *ب.8.تنبیه امت و تنزیه ملت؛ حکومت اسلامی: نایینی 

    فقه سیاسی مشروطیت اسلامی سلطنت: حکومت قدر متیقن و قدر مقدور اسلامی

   فقه سیاسی امامت جدید

   *ج.نفی مشروطیت مطلقه سلطنت 

   جایگزینی: راهبرد مشروطیت مشروعیت اسلامی

   9.تذکر غافل و ارشاد جاهل: شیخ فضل الله

   *د.10.ولایت فقیه(حکومت اسلامی): امام خمینی

   گفتمان، فلسفه فقه و فن راهبردی سیاسی؛ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی 

   *چهارم.نگرش و گرایش فنی کارگذاری سیاسی 

   سیاستگذاری و سیاستمداری

   *یک.11.جاویدان خرد این مسکویه رازی 

   حکمت دینی مدنی جاویدان شرقی-ایرانی

   *دو.12.سیاست نامه؛ خواجه نظام؛ کارگزاری خُرد وزارت سیاسی 

   *سه.13.قابوسنامه؛ سیاستگذاری و سیاستمداری 

   راهبردهای نظام مدنی و نظام راهبردی(دکترین)مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

   *چهار.14.کیمیای سعادت: غزالی 

   اخلاق سیاسی، سیاست اخلاقی کشور داری

   *پنج.15.اخلاق ناصری: خواجه نصیر 

   سیاست حکمت تقریبی مدنی: رهبری و مدیریت سیاسی

   *شش.16.رساله  اخلاق اشراف: عبید زاکانی(قرن 8هق) 

   نقادی و طنز پردازی سیاسی

   *17.هفت.عروه وثقی؛ سید جمال الدین اسد آبادی 

   رهیافت راهبردی بیدارگری و اصلاحگری سیاسی

   *کتابشناسی(مراجع اصلی و منابع کمکی) 

   **برامد 

   ضمایم: ضمیمه اول 

   *18.منشور حکمروایی شایست: امام علی(ع)

   منشور فن استانداری شایسته در کشورداری خوب علوی

   خود گردانی کارگزاری خُرد کاربردی و اجرایی ملی در کارگذاری راهبردی امتی

   ضمیمه دوم 

   *19.حکمت مدنی حیات معقول: علامه محمد تقی جعفری

   سیاست طبیعی-سیاست معقول

   *کتابشناسی

   *فهرست تفصیلی مطالب 


  نظر به مطلب
  نام:  
  ایمیل:
  متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
  کد امنیتی: 39202