درس ها
شماره : 29378
۸:۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
متون علم و حکمت مدنی اسلامی

طرح درس

عنوان درس به فارسی: متون پایه در سیاست

عنوان درس به انگلیسی: Basic Texts in Politics
هدف درس: آشناسازی دانشجویان با متون اساسی)پایهسیاسی در تمدن اسلامی ایرانی و نحوه تحلیل ارایه شده در این متون.

شرح درس: دانشجویان با متون اصلی و پایه حوزه تمدن اسلامی ایرانیِ مرتبط با نگرش ها و گرایش های گوناگون فکری علمی حقیقی و ماهوی فلسفی سیاسی و کلامی سیاسی، علمی عینی تاریخی و اجتماعی سیاسی، علمی فقهی و حقوقی سیاسی و علمی فنی و عملی سیاسی آشنا می گردند.

سرفصل درس:

گزیده هایی از فصل پنجم علم مدنی کتاب احصاء علوم فارابی(فلسفه علم مدنی و سیاسی)

بخش اجتماعات مدنی کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضله فارابی(فلسفه مدنی و سیاسی فاضلی)

بخش اجتماعات مدنی، کتاب سیاست مدنیه فارابی(فلسفه سیاسی فاضلی).

احکام سلطانیه ابوالحسن ماوردی(فقه سیاسی سنی)

جاویدان خرد، ابن مسکویه رازی(خرد مدنی جاویدان شرقی-ایرانی)

سیاست نامه خواجه نظام ملک(فصول اول و دوم؛ فن سیاسی ایرانشهری و خلافت سنی)

کیمیای سعادت غزالی(اخلاق سیاسی)

قابوسنامه بن وشمگیر بن زیار ملقب به شمس المعالی-

اخلاق ناصری، خواجه نصیر، مقالت سیم.سیاست مدن، فصل چهارم.تدبیر مدن(فن سیاسی امامت شیعی)

اخلاق الاشراف عبید زاکانی(نقادی سیاسی-طنز سیاسی)

مقدمه ابن خلدون(دانش اجتماعی سیاسی)

مبداء و معاد، صدرا المتألهین، بخش مدنی(حکمت مدنی متعالی؛ پدیده شناسی سیاسی)

شواهد ربوبیه و مناهج سلوکیه، صدرا المتألهین، بخش مدنی(کمت مدنی متعالی؛ معرفتشناسی و روش شناسی سیاسی)

عروه الوثقی(سرمقالات نشریه عروه الوثقی )، سیدجمال الدین اسدآبادی، محمد عبده، محمد رشید رضا.

تنبیه الامه و تنزیه المله، آیت الله نائینی(فقه سیاسی شیعی)

تذکره الغافل، شیخ فضل الله نوری

ولایت فقیه، یا حکومت اسلامی، امام خمینی(مفروضات، ضرورت و شکل حکومت اسلامی)

منابع پیشنهادی:

اسد آبادی، سید جمال(1379)العروه الوثقی، تحقیق و تنظیم سید هادی خسروشاهی، قم: کلبه

          شروق.

ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد(1393)مقدمه، ترجمه محمدپروین گنابادی،چاپ چهارم،

          تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

ابن مسکویه رازی، احمدبن محمد(1379) جاویدان خرد، ترجمه تقی الدین محمد شوشتری، به

          اهتمام بهروز ثروتیان، چاپ پنجم، تهران: موئسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل.

جعفری، محمدتقی(1361)حیات معقول، تهران: بنیاد انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی

خمینی)امام(، سید روح الله(1394)ولایت فقیه، چاپ بیست و نهم، تهران: موئسسه تنظیم و

          نشر آثار حضرت امام خمینی(ره).

زاکانی، عبید(1387)اخلاق الاشراف، مصحح علی اصغر حلبی، تهران: اساطیر.

زرگری نژاد، غلامحسین(1390)رسائل مشروطه به روایت موافقان و مخالفان، تهران: موسسه

          تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم(1362)مبداء و معاد، ترجمه احمدبن محمد الحسینی

          اردکانی، به کوشش عبدالله نورانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم(1382)الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه، به اشراف

          محمد خامنه ای، تصحیح،تعلیق و مقدمه مصطفی محقق داماد، تهران: بنیاد حکمت

          اسلامی صدرا.

طوسی، خواجه نظام الملک ابوعلی بن حسین بن علی بن اسحاق(1393)سیاست نامه سیرالملوک،

          به کوشش جعفر شعار، چاپ هفدهم، تهران: امیرکبیر.

طباطبایی،سیدمحمدحسین و ابولفضل موسویمجتهدزنجانی، مرتضی مطهری، مهدی بازرگان،

          محمد بهشتی، محمود -طالقانی، مرتضی جزائری(1341)بحثی درباره مرجعیت و

          روحانیت، تهران.

عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر بن قاموس بن وشمگیر بن زیار(1385)قابوسنامه، مصحح

          غلامحسین یوسفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

غزالی طوسی، ابوحامد محمد(1393)کیمیای سعادت ، به کوشش حسین خدیوجم، چاپ

          شانزدهم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

فارابی، ابونصر محمد بن محمد(1361)اندیشه های اهل مدینه فاضله، ترجمه و تحشیه سید جعفر

          سجادی، تهران: کتابخانه طهوری.

فارابی، ابونصر محمد(1364)احصاء علوم، ترجمه سید حسین خدیو جم، تهران: انتشارات علمی

          و فرهنگی.

فارابی، ابونصر محمد(1358)سیاسه مدنیه، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران: انجمن. فلسفه

          ایران. چ2(1371)تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

فارابی، ابونصر محمد(1389)السیاسه المدنیه، ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، چاپ دوم، تهران:

          سروش.

ماوردی، ابوالحسن(1383)آیین حکمرانی(ترجمه احکام سلطانیه)، ترجمه و تحقیق حسین صابری،

          تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

نائینی، محمد حسین(1380)تنبیه الامه و تنزیه المله، به کوشش حمیدرضا محمود زاده حسینی،

          تهران: امیرکبیر.

نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد(1386)اخلاق ناصری، مصحح عزیزالله علیزاده، تهران: فردوس.

نوری، فضل الله(1326ق.)تذکره الغافل و ارشاد الجاهل، خط ملک الخطاطین، چاپ سنگی، تهران.

این سرفصل در جلسه مورخه 22/9/1395 کارگروه تحول و ارتقاء علوم سیاسی به تصویب نهایی رسید.

ویرایش اردیبهشت 97

دانلود

©2023 . All Rights Reserved