مقالات
شماره : 30041
۹:۳۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰
هندسه قدرت متعالی رویکرد فلسفی سیاسی دفاعی متعالی

دفاع یا صیانت از موجودیت، با دفع تهاجم و بلکه رفع تهدید صورت می پذیرد. یعنی لازمه ی حفاظت از کشور، بازدارندگی از تجاوز و وادارندگی به عق بنشینی و تضمین امنیت و ثبات و صلح است. اما ازآ نجایی که هرگونه دفاعی مرهون قدرت است

فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست متعالیه

مقاله 3
، 
دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 47-68  
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
علیرضا صدرا
چکیده
دفاع یا صیانت از موجودیت، با دفع تهاجم و بلکه رفع تهدید صورت می پذیرد. یعنی
لازمه ی حفاظت از کشور، بازدارندگی از تجاوز و وادارندگی به عق بنشینی و تضمین
امنیت و ثبات و صلح است. اما ازآ نجایی که هرگونه دفاعی مرهون قدرت است؛ و به
تعبیری قدرت و اقتدار ملی روح دفاع ملی و جان مایه ی آن است، دفاع و قدرت و امنیت را
می توان به دو شکل متعالی یا متدانی مورد مطالعه قرار داد. قدرت متعالی، دفاع متعالی را
ایجاب کرده و ایجاد م ینماید. دفاع متعالی نیز قدرت و اقتدار مطالعاتی نظامی، سیاسی،
فرهنگی و حتی اقتصادی متعالی م یطلبد. در این اثر به بن مایه ی دفاع متعالی و هندسه
قدرت در مقیاس ملی می پردازیم. عنوان، موضوع، مساله و فرضی هی اصلی مقاله: مراتب،
وجوه و جهات سه گانه ی هندسه قدرت متعالی است که معادل مراتب، وجوه و جهات
سه گانه ی هندسه ی دفاع متعالی بوده و بن مایه ی آن به شمار می آید. طبیعتا ماهیت این بحث،
حکمت و فلسفه ی سیاسی قدرت و امنیت و دفاع متعالی خواهد بود.
کلیدواژگان
هندسه؛ قدرت؛ زور؛ متدانی؛ متعالی؛ مراتب؛ وجوه؛ جهات

دانلود مقاله 

©2011 . All Rights Reserved