جستجو
  • گزیده متون حکمت و حکومت مدنی

   گزیده متون حکمت و حکومت مدنی؛
    اجتماعی و سیاسی فراهم آمده و فراگیر گزیده هایی
    از چهار متن اصلی و تفصیلی تر به تناسب سطح کارشناسی می باشد.

   • ۸:۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


  •  به ترتیب ذیل:

             اول.علم مدنی کتاب احصاء علوم فارابی

             دوم.اجتماعات مدنی کتاب سیاست مدنی فارابی

             سوم.تدبیر مدنی سیاست مدنی خواجه نصیر

   چهارم.راهبرد مدنی کتاب مبداء و معاد صدرا

             پنجم.سیاست حیات معقول علامه جعفری.

   در ادامه به ارایه این گزیده متون می پردازیم. روش مطالعه: تحلیل متن می باشد. منظور شیوه تجزیه متن، تنظیم متن و تحلیل متن است. مراد شناسایی واژگان و گزاراه های متن می باشد. با شیوه توصیفی است. به تناسب سطح و مقطع کارشناسی می باشد. مراتبه بحث شناخت چگونگی یا چگونگی شناسی این متون است. چیستی شناسی با شیوه تحلیل محتوایی، در کارشناسی ارشد انجام می گردد. یعنی شناخت ماهیت، مفاهیم و مبانی این مباحث است. که به روش تجریدی صورت می پذیرد.

   دانلود 


  نظر به مطلب
  نام:  
  ایمیل:
  متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
  کد امنیتی: 96157