جستجو
    • کتاب علمی پژوهشی «مفهوم‌شناسی حکمت متعالی سیاسی»

      کتاب مفهوم‌شناسی حکمت متعالی سیاسی به قلم علیرضا صدرا و با طرح موضوعاتی همچون شناخت مفاهیم پایه و اصلی حکمت متعالی معطوف به سیاست منتشر شده است.

      • ۷:۲۲