جستجو
  • درس اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 2 (میانه: از بنی عباس تا قاجار)


   • ۱۱:۵۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  • در این درس دانشجویان با آراء سیاسی جریانها و اندیشمندان مسلمان و ایرانی در باره مسایل عمده سیاسی و نقد کامیابی ها و ناکامی های هر یک به منظور دسترسی به الگوهای اندیشه سیاسی مطلوبتر آشنا می شوند(استفاده از تکنیک شبیه سازی در آموزش سیاسی در نقش هر یک از فرقه ها، جریان ها و متفکرین توصیه می گردد)

   محور1

   طرح درسی اندیشه سیاسی در اسلام و ایران2.میانه

   (از عباسیان تا دوره قاجاریه)

   هدف درس:

   آشنایی دانشجویان با آراء  سیاسی، جریان ها و اندیشمندان مسلمان و ایران اسلامی در قرون میانه(از عباسیان تا دوره قاجار)

   شرح درس:

   در این درس دانشجویان با آراء سیاسی جریانها و اندیشمندان مسلمان و ایرانی در باره مسایل عمده سیاسی و نقد کامیابی ها و ناکامی های هر یک به منظور دسترسی به الگوهای اندیشه سیاسی مطلوبتر آشنا می شوند(استفاده از تکنیک شبیه سازی در آموزش سیاسی در نقش هر یک از فرقه ها، جریان ها و متفکرین توصیه می گردد)

   سرفصل درس:

   کلیات

   -الگوهای ثبات و تحول در اندیشه سیاسی در قرون میانه اسلامی؛

   -قالب های نظری متفکر شناسی:

   -تاثیر پذیری از متفکرین و اندیشه ها؛

   -تأثیرپذیری از واقعیت؛

   -تأثیرگذاری بر واقعیت؛

   -تأثیرگذاری بر متفکرین و اندیشه ها؛

   -شرح محورهای اندیشه متفکر؛

   -الگوهای بررسی اندیشه سیاسی در اسلام دوره میانه(محققان اسلام و مستشرقان)

   اول.الف.اندیشه های سیاسی فیلسوفان مسلمان و ایرانی

   کلیات

   -ابونصر محمد فارابی

   -ابو یعقوب سجستانی

   -ابوحیان توحیدی

   -اخوان صفا

   -ابوالحسن عامری نیشابوری

   -ابن سینا

   -ابن مسکویه رازی

   -خواجه نصیرالدین طوسی

   -قطب الدین شیرازی

   -ابن باجه اندلسی

   -ابن طفیل

   -ابن رشد

   -کندی

   -...

   ب.اندیشه های سیاسی متکلمان مسلمان و ایرانی

   کلیات

   -متکلمان اشعری(غزالی...)

   -متکلمان معتزلی(قاضی عبدالجبار، ...)

   -متکلمان شیعی(سید مرتضی علم هدی، شیخ مفید، ...)

   دوم.اندیشه های سیاسی فقیهان مسلمان و ایرانی

   کلیات

   -فقیهان اهل سنت(ابویوسف، غزالی، ماوردی، روزبهان حنجی، ابن جماعه، ابن تیمیه)

   -فقیهان شیعی(علامه حلی، محقق کرکی، محقق سبزواری، ...)

   سوم.اندیشه های سیاسی دانشمندان مسلمان و ایرانی

   کلیات

   -جغرافیدانان مسلمان و ایرانی(مسعودی، )

   -تاریخدانان مسلمان و ایرانی(مسعودی، ابن مقفع، ...)

   -مردمشناسان و جامعه شناسان مسلمان و ایرانی(ابن خلدون، ...)

   (چهارم.اندیشه های کارگزاری سیاسی دانشمندان مسلمان و ایرانی)

   -کارگزاران، اندرزنامه نویسان، سیاستنامه نویسان و ادیبان مسلمان و ایرانی(محمدبن طباطبا، نخجوانی، خواجه نصیر الدین طوسی، عبید زاکانی، ابن مقفع، سعدی، فردوسی، کیکاوس بن وشمگیر)

   محور1.طرح درسی اندیشه سیاسی در اسلام و ایران2

   محور2.برنامه درسی

   محور3.منابع درسی

   محور4.متون کمک درسی

   محور5.محورهای مطالعاتی

   محور6.پرسشهای درسی میان دوره

   محور7.محورهای آزمون نهایی درس  نظر به مطلب
  نام:  
  ایمیل:
  متن:  500 حرف دیگر میتوانید تایپ کنید
  کد امنیتی: 24084